ارتباطی دیگر

درباره ما بیشتر بدانید!

ارتباطی دیگر نام مجموعه جوانی است که با هدف توسعه علم‌های ارتباطات و توسعه فردی تشکیل شده است. این مجموعه با تیم تحقیقاتی قوی و به‌روزی که دارد، دوره‌های آموزشی هوشمندانه‌ای طراحی می‌کند تا علوم ارتباطی حرفه‌ای و موثر را گسترش دهد و افراد توانمند برای شغل‌های مدرن برای امروز و فردای کشور بسازد. افرادی که در دنیای مدرن امروزی حرفی برای گفتن داشته باشد.

پلی میان آموزش و بازار کار

ارتباطی دیگر، دانشجویان خود را تا رسیدن به اهداف خود همراهی خواهد کرد. به‌عبارتی ما معتقدیم اگرچه هر فرد می بایست مسیر زندگی خود را طی نماید اما وجود یک راهبر در کنار تلاش های او برای رسیدن به اهداف الزامی است. ما در “ارتباطی دیگر” تلاش داریم با پیوند زدن آموزش به شخصیت فرد، این کسری های مهارتی ارتباطی و فردی را که ریشه در نوع آموزش اشتباه اولیه ما دارد را حل کنیم. آزمون‌های تخصصی در پایان دوره‌های آموزشی و همچنین حضور یک کوچ، راهی است برای تحقق این مهم .

نظرات برخی از دانشجویان

اراده آهنین های آکادمی استادیار